ธุรการกอง

Last updated: November 28th, 2018

ข้อมูลทั่วไป

การเข้าระบบครั้งแรก ขอให้ตรวจสอบข้อมูลส่วนตัวว่าถูกต้องหรือไม่ โดยคลิกชื่อตนเองทางเมนูด้านซ้าย หากไม่ถูกต้องโปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ กกจ. หรือ ผู้ดูแลระบบเพื่อปรับปรุงข้อมูล

เมนู ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลประจำตัว

screenshot

Note

คลิกที่ภาพ เพื่อดูแบบขยาย

บทบาทหน้าที่ของธุรการกอง

เมื่อผู้อำนวยการกองหรือผู้มีอำนาจอนุมัติ ได้เซ็นอนุมัติใบลาแล้ว ธุรการกองจะเข้าระบบเพื่อดำเนินการดังนี้

 • กรณีที่ 1 ถ้าท้ายใบลามีข้อความว่า "ลาผ่านระบบ" ให้เข้าเมนูใบลารอตรวจสอบ จะพบรายการที่เจ้าของใบลาทำไว้ ให้คลิก "ยืนยันใบลา" หากเป็นใบลาที่ได้รับอนุมัติ
 • กรณีที่ 2 ถ้าเจ้าของใบลาไม่ได้กรอกผ่านระบบ ธุรการกองต้องเป็นผู้สร้างใบลาในระบบให้ โดยเข้าเมนู "เพิ่มใบลาของหน่วยงาน" แล้วกรอกข้อมูลตามใบลาฉบับจริง การคลิกบันทึกใบลาเป็นการสร้างใบลาและยืนยันใบลาในครั้งเดียวกัน

ลาออนไลน์

ลำดับขั้นตอนของใบลา

ผู้กรอกใบลาจำเป็นต้องปริ๊นท์ใบลาจากระบบเพื่อให้ผู้บังคับบัญชาเซ็นรับทราบและอนุมัติ จากนั้นธุรการกองจะเป็นผู้อัพเดทสถานะใบลาในระบบ เจ้าของใบลาสามารถติดตามใบลาและจำนวนวันลาของตนเองได้จากระบบ

(1) กรอกใบลาในระบบ
กรอกใบลา

ช่องกรอกข้อมูลที่เป็นขอบสีแดง เป็นช่องที่จำเป็นต้องมีข้อมูล ห้ามเป็นค่าว่าง

คลิกปุ่ม "บันทึก"

หากไม่ต้องการทำรายการต่อหรือไม่บันทึก คลิกปุ่ม "ยกเลิก"

(2) ปริ๊นท์ใบลาส่งให้ผู้บังคับบัญชาเซ็นรับทราบ/อนุมัติ
screenshot

- เมื่อบันทึกข้อมูลใบลาเสร็จ โปรแกรมจะแสดงหน้าประวัติการลาและเห็นรายการลาที่ทำการบันทึกไป

- สถานะ="รอตรวจสอบ"

- ในท้ายของแต่ละรายการจะปรากฏสัญลักษณ์เครื่องพิมพ์ให้กดปุ่มดังกล่าว เพื่อพิมพ์ออกเครื่องพิมพ์ที่คอมพิวเตอร์เชื่อมต่อไว้

- ส่งใบลาให้ผู้บังคับบัญชาเซ็นรับทราบ และอนุมัติต่อไป

(3) ใบลาที่ได้รับการอนุมัติแล้ว
screenshot

- เมื่อผู้บังคับบัญชาเซ็นรับทราบและอนุมัติใบลาแล้ว ธุรการกองจะเข้าระบบเพื่ออัพเดทสถานะของใบลานั้น

- สถานะ "อนุมัติ" แสดงด้วยเครื่องหมายถูก

ประวัติการลา

ค้นหาประวัติการลาตามปีงบประมาณ

จากเมนูประวัติการลา จะแสดงประวัติการลาในปีงบประมาณปัจจุบัน หากต้องการค้นหาข้อมูลในปีงบอื่น ให้เลือกช่อง "ปีงบ" แล้วกด "ค้นหา"

screenshot

 

ตาราง สรุปจำนวนวันลาในปีงบ

ตารางที่ 1 เป็นข้อมูลสรุปประเภทการลา และจำนวนวันที่ลามาแล้ว โดยเป็นวันลาที่ได้รับการอนุมัติแล้วเท่านั้น

screenshot
ตาราง รายการลาทั้งหมดในปีงบ

ตารางที่ 2 เป็นรายละเอียดใบลาทั้งหมดที่กรอกผ่านระบบภายในปีงบ ผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบสถานะใบลาได้จากตารางนี้ (รอตรวจสอบ / อนุมัติ)

screenshot

 

ปริ๊นท์ / ยกเลิก / แก้ไขใบลา

(1) คลิกสัญลักษณ์เครื่องพิมพ์ท้ายรายการที่ต้องการปริ๊นท์

(2) สัญลักษณ์ถังขยะ สำหรับยกเลิกใบลา จะแสดงก็ต่อเมื่อรายการนั้นมีสถานะ "รอตรวจสอบ" เท่านั้น หากต้องการยกเลิกใบลาที่ได้รับการอนุมัติแล้วให้แจ้งธุรการกอง

(3) สัญลักษณ์ดินสอ สำหรับแก้ไขใบลา จะแสดงก็ต่อเมื่อรายการนั้นมีสถานะ "รอตรวจสอบ" เท่านั้น หากต้องการแก้ไขใบลาที่ได้รับการอนุมัติแล้วให้แจ้งธุรการกอง

screenshot

ใบลารอตรวจสอบ

รายการใบลารอตรวจสอบ
แก้ไข/ดูรายละเอียดใบลา

คลิกสัญลักษณ์รูปดินสอ เพื่อดูรายละเอียดว่าตรงกับใบลาที่ผู้บังคับบัญชาอนุมัติหรือไม่ หากไม่ตรงกันธุรการกองสามารถแก้ไขให้ข้อมูลถูกต้องตรงกัน แล้วบันทึก

 

ยืนยันใบลา

- เมื่อตรวจสอบรายละเอียดการลาในตารางด้านบนแล้วพบว่าข้อมูลตรงกับใบลาที่ผู้บังคับบัญชาอนุมัติ ให้คลิก "ยืนยันใบลา" เพื่อให้เจ้าของใบลาทราบว่าได้รับการอนุมัติ และระบบจะนับวันลาได้อย่างถูกต้อง

 

หน้าจอแสดง popup สอบถามเพื่อให้แน่ใจว่ารายการดังกล่าวได้รับการอนุมัติแล้ว หากใช่ให้คลิก "OK"

screenshot

 

- หากไม่พบข้อมูลใบลาเนื่องจากเจ้าของใบลาไม่ได้กรอกผ่านระบบ ให้ธุรการกองสร้างใบลาใหม่แก่เจ้าของใบลานั้น เพื่อให้มีข้อมูลในระบบ โดยคลิกจากเมนูดังภาพด้านล่าง (ดูวิธีสร้างใบลาที่เมนู เพิ่มใบลาของหน่วยงาน)

screenshot
ลบใบลา

กองสามารถลบใบลา หากใบลานั้นไม่ได้รับการอนุมัติ หรือเจ้าของใบลาไม่ต้องการลาแล้ว โดยคลิกสัญลักษณ์ถังขยะท้ายรายการนั้นๆ

หน้าจอแสดง popup ให้ยืนยันการลบรายการ หากต้องการลบให้คลิก "OK"

screenshot

เพิ่มใบลาของหน่วยงาน

กรณีที่เจ้าหน้าที่ภายในกองส่งใบลาในรูปแบบเอกสารโดยไม่ได้ทำรายการผ่านระบบมา ธุรการกองต้องนำเอกสารใบลาที่ผู้บังคับบัญชาอนุมัติมากรอกรายละเอียดในระบบ เพื่อให้ระบบคำนวณวันลาได้อย่างถูกต้อง

หน้าจอเพิ่มใบลาของหน่วยงาน
screenshot

 

เลือกชื่อเจ้าหน้าที่
screenshot
แสดงข้อมูลของเจ้าหน้าที่ที่ถูกเลือก
screenshot

กรอกข้อมูลประเภทการลา วันที่ลา เมื่อกรอกครบถ้วนแล้วคลิกปุ่มบันทึก รายการที่บันทึกจะแสดงในหน้าการลารายบุคคล

การลาในส่วนนี้จะทำก็ต่อเมื่อผู้บังคับบัญชาเซ็นอนุญาตในใบลาแล้วเท่านั้น ฉะนั้นเมื่อธุรการกองนำใบลาดังกล่าวมากรอกในระบบ ใบลานั้นจะมีสถานะเป็นอนุมัติทันที ไม่ต้องเข้าเมนูยืนยันใบลาอีก

การลารายบุคคล

ธุรการกองสามารถดูประวัติการลาของเจ้าหน้าที่ภายในกองได้ โดยเลือกชื่อเจ้าหน้าที่ที่ต้องการ แล้วคลิกปุ่มค้นหา

screenshot

ข้อมูลสแกนนิ้ว

ประวัติการสแกนนิ้ว

 แสดงข้อมูล 2 ส่วน ได้แก่(1) เวลาสแกนนิ้วช่วงเช้าวันนี้ (2) เวลาสแกนนิ้วในรอบ 1 เดือน

เวลาเข้างานเช้านี้
 • หลังสิ้นสุดเวลาเข้างาน กกจ. จะปรับปรุงข้อมูลสแกนนิ้วในระบบ
 • เข้างานในช่วงเวลาที่กำหนด สถานะ "ปกติ"
 • เข้างานสาย/ไม่ได้สแกนนิ้ว สถานะ "โปรดส่งใบลา"
ตาราง เวลาสแกนนิ้วเช้าวันนี้
screenshot

 

ค้นหาเวลาเข้างานย้อนหลัง
เลือกเดือนที่ต้องการค้นหา
screenshot

 

สถานะ
 • สถานะ "โปรดส่งใบลา"
 • - เกิดในกรณีไม่ได้สแกนนิ้ว เข้างานสาย ไม่ครบ8ชั่วโมง ไม่ได้สแกนเข้าหรือออก

  - ให้กรอกใบลาจากเมนู ลาออนไลน์ > กรอกใบลา

  - เมื่อใบลาได้รับอนุมัติ สถานะจะเปลี่ยนจาก โปรดส่งใบลา เป็น ประเภทของใบลา

 • สถานะ "ลาป่วย","ลากิจ","ลาพักผ่อน"
 • - เมื่อพบว่าวันที่ใดไม่มีข้อมูลสแกนนิ้ว แต่มีการส่งใบลาผ่านระบบและได้รับอนุมัติแล้ว จะแสดงสถานะตามประเภทใบลานั้น

ตาราง รายการสแกนนิ้วรอบ 1 เดือน
screenshot

ผู้ใช้งาน

เพื่ออำนวยความสะดวกในการค้นหาข้อมูลเจ้าหน้าที่ภายใน ปส.

ค้นหารายบุคคล

พิมพ์ส่วนหนึ่งของชื่อหรือนามสกุล ในช่อง "ใส่ชื่อที่ต้องการค้นหา" -> กด Enter หรือคลิกปุ่มค้นหา

screenshot
ค้นหารายหน่วยงาน

เลือกหน่วยงานจากตัวเลือก -> คลิกปุ่มค้นหา

screenshot

 

ผลลัพธ์การค้นหา

ตาราง แสดงรายชื่อเจ้าหน้าที่

screenshot
ดูรายละเอียดบุคคล

คลิกรูปแว่นขยายท้ายรายการ เพื่อดูรายละเอียดของรายการนั้นๆ

screenshot