ผู้รับทราบ/เห็นชอบการลา

Last updated: July 20th, 2019

What's New

1. ปรับปรุงขั้นตอนการขออนุญาต(1) การรับทราบ(2) และการอนุญาตการลา(3) ทำผ่านระบบทั้งหมด โดยไม่ต้องพิมพ์เป็นเอกสาร

2. การสร้างใบลา ให้เลือกรายชื่อผู้รับทราบและผู้อนุญาตการลา ระบบจะแจ้งเตือนทางอีเมลไปยังผู้เกี่ยวข้องต่อไป

ข้อมูลทั่วไป

ตรวจสอบข้อมูลประจำตัวโดยคลิกที่ชื่อตนเองทางเมนูด้านซ้าย หากไม่ถูกต้องโปรดดำเนินการแก้ไขให้สมบูรณ์

screenshot

ลาออนไลน์

ลำดับขั้นตอนการลา

กรอกใบลา
กรอกใบลา

ช่องกรอกข้อมูลที่มีขอบสีแดง เป็นข้อมูลจำเป็น ห้ามเป็นค่าว่าง

ไม่สามารถลาข้ามปีงบประมาณได้ เช่น ลาตั้งแต่ 30 ส.ค. - 1 ต.ค. ให้แยกเป็น 2 ใบลา


ผู้รับทราบการลา / ผู้อนุญาตการลา
screenshot

ตัวอย่างการสร้างใบลา ที่ต้องผ่านผู้บังคับบัญชา 2 ลำดับขั้น

 • ผู้รับทราบการลา คือผู้บังคับบัญชาขั้นต้น เช่น หัวหน้างาน
 • ผู้อนุญาตการลา คือผู้มีอำนาจในการอนุญาตการลาเช่น ผู้อำนวยการ ผู้บริหาร (เป็นข้อมูลจำเป็นต้องเลือก)
 • เลือกรายชื่อจากปุ่ม ปุ่มเลือกรายชื่อ

screenshot

ตัวอย่างการสร้างใบลา ที่ผ่านผู้บังคับบัญชาขั้นเดียว

หากผู้ลาขึ้นตรงกับผู้บริหาร หรือเป็นกลุ่มงานที่ผ่านผู้บังคับบัญชาขั้นเดียว ไม่ต้องเลือกผู้รับทราบการลา


การเคลียร์ค่าในช่อง ผู้รับทราบการลา
screenshot

เมื่อไม่ต้องการเลือกผู้รับทราบการลา ให้คลิกปุ่มเลือกรายชื่อ จะแสดงหน้าต่างรายชื่อ ให้เลื่อนมาด้านล่างสุดแล้วเลือก "ไม่ระบุค่า"

หากไม่พบรายชื่อผู้บังคับบัญชาที่ต้องการจากตาราง สามารถค้นหาเพิ่มเติมได้โดยพิมพ์ชื่อบางส่วนลงในช่อง "ค้นหาเพิ่มเติม" แล้วคลิกปุ่มค้นหา


บันทึกและส่งข้อมูล
screenshot

เมื่อกรอกและตรวจสอบข้อมูลเรียบร้อยแล้วคลิกปุ่ม "บันทึก" ระบบแสดงข้อความยืนยันการทำรายการและส่งอีเมลถึงผู้รับทราบการลา

เมื่อบันทึกใบลาแล้ว ระบบจะส่งอีเมลแจ้งเตือนไปยังผู้เกี่ยวข้องในใบลา ดังนี้

(1) กรณีเลือกรายชื่อผู้รับทราบการลา ระบบจะส่งอีเมลถึงผู้รับทราบการลา เมื่อผู้รับทราบการลาเห็นชอบในระบบแล้ว จึงจะมีการส่งอีเมลต่อไปยังผู้อนุญาตใบลา

(2) กรณีเลือกรายชื่อผู้อนุญาตการลาเพียงอย่างเดียว ระบบจะส่งอีเมลถึงผู้อนุญาตการลาเพื่อทำการอนุมัติผ่านระบบ

ประวัติการลา

ค้นหาประวัติการลาตามปีงบประมาณ

จากเมนูประวัติการลา จะแสดงประวัติการลาในปีงบประมาณปัจจุบัน หากต้องการค้นหาข้อมูลในปีงบอื่นสามารถเลือกช่อง "ปีงบ" แล้วกด "ค้นหา"

ตารางที่1 สรุปจำนวนวันลาภายในปีงบประมาณ

ตารางที่2 รายละเอียดใบลาทั้งหมดที่กรอกผ่านระบบภายในปีงบ ผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบสถานะการอนุญาตลาได้จากตารางนี้

screenshot

 

คำอธิบายสถานะใบลา
screenshot
ความเห็น
 • รอความเห็น ผู้รับทราบการลา/หัวหน้างาน ยังไม่ได้ให้ความเห็นผ่านระบบ
 • ผู้รับทราบการลา/หัวหน้างาน เห็นควรให้ลา
 • ผู้รับทราบการลา/หัวหน้างาน ไม่เห็นควรให้ลา
 • ค่าว่าง เป็นรายการลาที่ไม่ได้เลือกผู้รับทราบการลาไว้ หรือ เป็นการลาผ่านผู้อนุญาตการลาโดยตรง
คำสั่ง
 • รอคำสั่ง ยังไม่ได้อนุญาตผ่านระบบ
 • ได้รับอนุญาตการลา
 • ไม่ได้รับอนุญาตการลา

 

screenshot
พิมพ์ / ยกเลิก / แก้ไขใบลา

(1) คลิกสัญลักษณ์เครื่องพิมพ์ท้ายรายการที่ต้องการปริ๊นท์

(2) สัญลักษณ์ถังขยะ สำหรับยกเลิกใบลาที่ยังไม่ได้รับอนุญาต

(3) สัญลักษณ์ดินสอ สำหรับแก้ไขใบลาที่ยังไม่ได้รับอนุญาต

รายการที่ได้รับการอนุญาตแล้ว ไม่สามารถแก้ไขหรือยกเลิกการลาได้

อนุญาตใบลา

เมื่อผู้ใต้บังคับบัญชาส่งใบลา ผู้พิจารณาใบลาหรือหัวหน้างาน จะได้รับแจ้งเตือนทาง Mailgothai

ผู้อนุญาตการลา สามารถให้ความเห็นในใบลาได้ 2 วิธี ได้แก่

(1) คลิกจากลิงค์แจ้งเตือนในอีเมล และเข้าสู่ระบบเพื่อให้ความเห็นในฟอร์มรายละเอียดการลา

(2) เข้าสู่ระบบลาออนไลน์ เมนูอนุญาตใบลา และคลิกลิงค์รายการ"รอความเห็น" เพื่อเห็นชอบใบลา

(1) การเห็นชอบใบลา จากอีเมลแจ้งเตือนเมื่อมีใบลาจากผู้ใต้บังคับบัญชาส่งมาเพื่อพิจารณา
รายการใบลารอพิจารณา

คลิกลิงค์จากอีเมลและ login เข้าสู่ระบบลา


รายละเอียดการขออนุญาตลาของผู้ใต้บังคับบัญชา
รายละเอียดใบลา

ตัวอย่างฟอร์มรายละเอียดใบลา


ระบบจะเลือกผลการพิจารณาใบลาในกรอบสีเหลืองเป็น "เห็นควร" ไว้เป็นค่าเริ่มต้น สามารถคลิกบันทึกเพื่อเห็นควรอนุญาตใบลานี้ได้ทันที

ตารางด้านล่าง แสดงผู้เกี่ยวข้องและสถานะการดำเนินการในใบลา

เมื่อบันทึกเรียบร้อยแล้ว จะกลับสู่หน้าจอรายการใบลารอพิจารณา เพื่อแสดงใบลาอื่นๆที่ยังไม่ได้รับการพิจารณา

ยืนยันรายการ
 

ระบบแสดงข้อความให้ยืนยันการเห็นชอบใบลา

เมื่อให้ความเห็นในใบลาสำเร็จแล้ว ระบบจะส่งอีเมลแจ้งเตือนไปยังผู้อนุญาตการลาเพื่อพิจารณาอนุญาตต่อไป


(2) การเห็นชอบใบลา จากตารางรายการลารอพิจารณา

เมนู "อนุญาตใบลา" แสดงรายการใบลาทั้งหมดที่ผู้พิจารณาหรือหัวหน้า ต้องดำเนินการผ่านระบบ

การพิจารณาใบลานอกจากคลิกลิงค์จากอีเมลแล้ว ยังสามารถคลิก "รอพิจารณา" ในคอลัมน์ความเห็น เพื่อเห็นควรอนุญาตใบลาทีละรายการ

ตารางรายการลารอพิจารณา

คลิก เพื่อแสดงรายละเอียดใบลา

รายการที่พิจารณาแล้วจะไม่แสดงในตารางรายการรอพิจารณาอีก

เมื่อคลิกลิงค์ที่ได้รับจากอีเมล แต่รายการนั้นได้พิจารณาหรืออนุญาตไปแล้ว จะดูรายละเอียดการลาได้เท่านั้นแต่ไม่สามารถบันทึกความเห็นได้อีก

สรุปรายบุคคล

ผู้ใช้งานระดับหัวหน้างานขึ้นไป สามารถดูประวัติการลาของเจ้าหน้าที่ภายในกองได้ โดยเลือกชื่อเจ้าหน้าที่ที่ต้องการ แล้วคลิกปุ่มค้นหา

screenshot

ข้อมูลสแกนนิ้ว

ประวัติการสแกนนิ้ว

 แสดงข้อมูล 2 ส่วน ได้แก่(1) เวลาสแกนนิ้วช่วงเช้าวันนี้ (2) เวลาสแกนนิ้วในรอบ 1 เดือน

ตาราง เวลาสแกนนิ้วเช้าวันนี้
screenshot
เวลาเข้างานเช้านี้
 • หลังสิ้นสุดเวลาเข้างาน กกจ. จะปรับปรุงข้อมูลสแกนนิ้วในระบบ
 • เข้างานในช่วงเวลาที่กำหนด(7:30-09:30) สถานะ "ปกติ"
 • เข้างานสาย/ไม่ได้สแกนนิ้ว สถานะ "โปรดส่งใบลา"

 

ค้นหาเวลาเข้างานย้อนหลัง
screenshot

ระบบแสดงประวัติการสแกนนิ้วในเดือนปัจจุบัน หากต้องการค้นหาข้อมูลเดือนอื่นๆ ให้เลือกเดือนที่ต้องการแล้วคลิก "ค้นหา"

 

ตาราง ข้อมูลการสแกนนิ้วในเดือนปัจจุบัน
screenshot
สถานะ
 • "โปรดส่งใบลา"
 • เกิดในกรณีไม่ได้สแกนนิ้ว เข้างานสาย ไม่ครบ8ชั่วโมง ไม่ได้สแกนเข้าหรือออก

  เมื่อคลิก ท้ายรายการ จะเข้าสู่หน้าจอกรอกใบลาและเลือกวันที่ขาดส่งใบลาให้อัตโนมัติ

 • "ลาป่วย","ลากิจ","ลาพักผ่อน"
 • วันที่ใดไม่มีข้อมูลสแกนนิ้ว แต่มีการส่งใบลาผ่านระบบและได้รับอนุมัติแล้ว จะแสดงสถานะตามประเภทใบลานั้น

ผู้ใช้งาน

เมนูบัญชีผู้ใช้ สำหรับสืบค้นข้อมูลติดต่อของบุคลากรภายใน

ค้นหารายบุคคล

พิมพ์ส่วนหนึ่งของชื่อหรือนามสกุล ในช่อง "ใส่ชื่อที่ต้องการค้นหา" -> กด Enter หรือคลิกปุ่มค้นหา

screenshot

พิมพ์ส่วนหนึ่งของชื่อจริง/นามสกุล/ชื่อเล่น/รหัสสแกนนิ้ว ในช่อง "ใส่ชื่อที่ต้องการค้นหา" กด Enter หรือคลิกปุ่มค้นหา

 

ค้นหารายหน่วยงาน

เลือกหน่วยงานจากตัวเลือก คลิกปุ่มค้นหา

screenshot

เลือกหน่วยงานจากตัวเลือก คลิกปุ่มค้นหา

 

ผลลัพธ์การค้นหา

ตาราง แสดงรายชื่อเจ้าหน้าที่

screenshot
ดูรายละเอียดบุคคล

คลิกรูปแว่นขยายท้ายรายการ เพื่อดูรายละเอียดของรายการนั้นๆ

screenshot