ฝ่ายบริหาร

Last updated: July 20th, 2019

What's New

1. ปรับปรุงขั้นตอนการขออนุญาต(1) การรับทราบ(2) และการอนุญาตการลา(3) ทำผ่านระบบทั้งหมด โดยไม่ต้องพิมพ์เป็นเอกสาร

2. การสร้างใบลา ให้เลือกรายชื่อผู้รับทราบและผู้อนุญาตการลา ระบบจะแจ้งเตือนทางอีเมลไปยังผู้เกี่ยวข้องต่อไป

ข้อมูลทั่วไป

ตรวจสอบข้อมูลประจำตัวโดยคลิกที่ชื่อตนเองทางเมนูด้านซ้าย หากไม่ถูกต้องโปรดดำเนินการแก้ไขให้สมบูรณ์

screenshot

ลาออนไลน์

ลำดับขั้นตอนการลา

กรอกใบลา
กรอกใบลา

ช่องกรอกข้อมูลที่มีขอบสีแดง เป็นข้อมูลจำเป็น ห้ามเป็นค่าว่าง

ไม่สามารถลาข้ามปีงบประมาณได้ เช่น ลาตั้งแต่ 30 ส.ค. - 1 ต.ค. ให้แยกเป็น 2 ใบลา


ผู้รับทราบการลา / ผู้อนุญาตการลา
screenshot

ตัวอย่างการสร้างใบลา ที่ต้องผ่านผู้บังคับบัญชา 2 ลำดับขั้น

 • ผู้รับทราบการลา คือผู้บังคับบัญชาขั้นต้น เช่น หัวหน้างาน
 • ผู้อนุญาตการลา คือผู้มีอำนาจในการอนุญาตการลาเช่น ผู้อำนวยการ ผู้บริหาร (เป็นข้อมูลจำเป็นต้องเลือก)
 • เลือกรายชื่อจากปุ่ม ปุ่มเลือกรายชื่อ

screenshot

ตัวอย่างการสร้างใบลา ที่ผ่านผู้บังคับบัญชาขั้นเดียว

หากผู้ลาขึ้นตรงกับผู้บริหาร หรือเป็นกลุ่มงานที่ผ่านผู้บังคับบัญชาขั้นเดียว ไม่ต้องเลือกผู้รับทราบการลา


การเคลียร์ค่าในช่อง ผู้รับทราบการลา
screenshot

เมื่อไม่ต้องการเลือกผู้รับทราบการลา ให้คลิกปุ่มเลือกรายชื่อ จะแสดงหน้าต่างรายชื่อ ให้เลื่อนมาด้านล่างสุดแล้วเลือก "ไม่ระบุค่า"

หากไม่พบรายชื่อผู้บังคับบัญชาที่ต้องการจากตาราง สามารถค้นหาเพิ่มเติมได้โดยพิมพ์ชื่อบางส่วนลงในช่อง "ค้นหาเพิ่มเติม" แล้วคลิกปุ่มค้นหา


บันทึกและส่งข้อมูล
screenshot

เมื่อกรอกและตรวจสอบข้อมูลเรียบร้อยแล้วคลิกปุ่ม "บันทึก" ระบบแสดงข้อความยืนยันการทำรายการและส่งอีเมลถึงผู้รับทราบการลา

เมื่อบันทึกใบลาแล้ว ระบบจะส่งอีเมลแจ้งเตือนไปยังผู้เกี่ยวข้องในใบลา ดังนี้

(1) กรณีเลือกรายชื่อผู้รับทราบการลา ระบบจะส่งอีเมลถึงผู้รับทราบการลา เมื่อผู้รับทราบการลาเห็นชอบในระบบแล้ว จึงจะมีการส่งอีเมลต่อไปยังผู้อนุญาตใบลา

(2) กรณีเลือกรายชื่อผู้อนุญาตการลาเพียงอย่างเดียว ระบบจะส่งอีเมลถึงผู้อนุญาตการลาเพื่อทำการอนุมัติผ่านระบบ

ใบลารอตรวจสอบ

เมนู "ใบลารอตรวจสอบ" แสดงใบลาทั้งหมดของเจ้าหน้าที่ภายในสังกัดเดียวกัน และ เจ้าหน้าที่สังกัดอื่นแต่ได้ทำใบลามายังหัวหน้าหรือผู้อำนวยการกองเดียวกับผู้ใช้งาน

การอนุมัติใบลาผ่านระบบ (แทน ผอ./ผู้บริหาร)

เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการอนุมัติการลาให้ทำผ่านระบบทั้งหมด ทำให้ผู้ลาไม่ต้องจัดส่งเอกสารกระดาษไปยังผู้อนุมัติ ทั้งนี้สังกัดใดที่ผู้อนุมัติวันลาไม่สะดวกในการใช้งานระบบ ให้ฝบ. พิมพ์สรุปใบลาที่รอการอนุมัติจากระบบเพื่อให้ผู้อนุมัติให้ความเห็นและเซ็นกำกับ ฝบ.ปรับปรุงผลการอนุมัติลงในระบบลาออนไลน์ต่อไป

รายการใบลารอตรวจสอบ

คลิกไอคอน excel เพื่อดาวน์โหลดรายการใบลารออนุญาต แล้วเสนอผู้มีรายชื่อในคอลัมน์ "คำสั่ง" ดำเนินการอนุญาตต่อไป

ไฟล์ excel รายการขออนุมัติวันลาในสังกัด
ตัวอย่างรายงานสรุปexcel

ตัวอย่างไฟล์ excel สรุปใบลารออนุญาตของหน่วยงาน

 

การตั้งค่าการพิมพ์

เลือกพิมพ์ในแนวนอน (lanscape) และ พิมพ์คอลัมน์ทั้งหมดในหนึ่งหน้า (Fit all Column on One Page)

ตั้งค่าการพิมพ

 

การอนุมัติใบลาผ่านระบบ

เมื่อผู้อนุญาตให้ความเห็นแล้ว ให้ธุรการเข้าระบบเพื่ออนุมัติใบลาในระบบให้แก่เจ้าหน้าที่ รายการที่ได้รับอนุมัติแล้วจะไม่แสดงในตารางอีก

อนุมัติใบลาผ่านระบบ

 

อนุมัติใบลาผ่านระบบ

เมื่อคลิก "รอคำสั่ง" ระบบจะแสดงข้อความ เพื่อยืนยันว่ารายการดังกล่าวได้รับการอนุมัติจาก ผอ./ผู้บริหารแล้ว

การลารายบุคคล

ธุรการกองสามารถดูประวัติการลาของเจ้าหน้าที่ภายในกองได้ โดยเลือกชื่อเจ้าหน้าที่ที่ต้องการ แล้วคลิกปุ่มค้นหา

screenshot

ข้อมูลสแกนนิ้ว

ประวัติการสแกนนิ้ว

 แสดงข้อมูล 2 ส่วน ได้แก่(1) เวลาสแกนนิ้วช่วงเช้าวันนี้ (2) เวลาสแกนนิ้วในรอบ 1 เดือน

ตาราง เวลาสแกนนิ้วเช้าวันนี้
screenshot
เวลาเข้างานเช้านี้
 • หลังสิ้นสุดเวลาเข้างาน กกจ. จะปรับปรุงข้อมูลสแกนนิ้วในระบบ
 • เข้างานในช่วงเวลาที่กำหนด(7:30-09:30) สถานะ "ปกติ"
 • เข้างานสาย/ไม่ได้สแกนนิ้ว สถานะ "โปรดส่งใบลา"

 

ค้นหาเวลาเข้างานย้อนหลัง
screenshot

ระบบแสดงประวัติการสแกนนิ้วในเดือนปัจจุบัน หากต้องการค้นหาข้อมูลเดือนอื่นๆ ให้เลือกเดือนที่ต้องการแล้วคลิก "ค้นหา"

 

ตาราง ข้อมูลการสแกนนิ้วในเดือนปัจจุบัน
screenshot
สถานะ
 • "โปรดส่งใบลา"
 • เกิดในกรณีไม่ได้สแกนนิ้ว เข้างานสาย ไม่ครบ8ชั่วโมง ไม่ได้สแกนเข้าหรือออก

  เมื่อคลิก ท้ายรายการ จะเข้าสู่หน้าจอกรอกใบลาและเลือกวันที่ขาดส่งใบลาให้อัตโนมัติ

 • "ลาป่วย","ลากิจ","ลาพักผ่อน"
 • วันที่ใดไม่มีข้อมูลสแกนนิ้ว แต่มีการส่งใบลาผ่านระบบและได้รับอนุมัติแล้ว จะแสดงสถานะตามประเภทใบลานั้น

ผู้ใช้งาน

เมนูบัญชีผู้ใช้ สำหรับสืบค้นข้อมูลติดต่อของบุคลากรภายใน

ค้นหารายบุคคล

พิมพ์ส่วนหนึ่งของชื่อหรือนามสกุล ในช่อง "ใส่ชื่อที่ต้องการค้นหา" -> กด Enter หรือคลิกปุ่มค้นหา

screenshot

พิมพ์ส่วนหนึ่งของชื่อจริง/นามสกุล/ชื่อเล่น/รหัสสแกนนิ้ว ในช่อง "ใส่ชื่อที่ต้องการค้นหา" กด Enter หรือคลิกปุ่มค้นหา

 

ค้นหารายหน่วยงาน

เลือกหน่วยงานจากตัวเลือก คลิกปุ่มค้นหา

screenshot

เลือกหน่วยงานจากตัวเลือก คลิกปุ่มค้นหา

 

ผลลัพธ์การค้นหา

ตาราง แสดงรายชื่อเจ้าหน้าที่

screenshot
ดูรายละเอียดบุคคล

คลิกรูปแว่นขยายท้ายรายการ เพื่อดูรายละเอียดของรายการนั้นๆ

screenshot